Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Członkostwo

Członkami Izby mogą być osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą.

Formy członkostwa

Istnieją następujące formy członkostwa:

 • członek zwyczajny,
 • członek wspierający,
 • Członek Honorowy.

Członek zwyczajny

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i zobowiązująca się do przestrzegania statutu. Podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złożyć deklarację członkostwa, kopię wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub aktualnego odpisu z rejestru sądowego KRS, oraz zobowiązać się do przestrzegania statutu Izby i terminowego opłacania składek członkowskich.

Prawa i obowiązki

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • czynnie uczestniczyć w działalności Izby,
 • przestrzegać statut i uchwały władz Izby,
 • opłacać składki członkowskie,
 • dbać o dobre imię Izby.

Członek zwyczajny ma prawo:

 • biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Izby,
 • uczestniczenia we wszystkich nieodpłatnych formach działalności Izby,
 • korzystania z uzasadnionej pomocy w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, oraz prawnej obronie słusznych interesów indywidualnych i grupowych.

Członek wspierający

Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana działalnością Izby. Członek wspierający opłaca składkę w zadeklarowanej wysokości i może uczestniczyć w działalności Izby.

Członek Honorowy

Członkiem Honorowym jest każda osoba fizyczna lub prawna, której Walne Zgromadzenie nadało tytuł „Członka Honorowego”.

Składka członkowska

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwie. Może wynosić: 50 , 100 , 200 , 300 .

Zalety członkostwa w naszej Izbie

 • Dostęp do aktualnych informacji na temat Unii Europejskiej (Fundusze Strukturalne);
 • dostęp do bieżącej informacji gospodarczej;
 • dostęp do informacji na temat imprez targowych organizowanych w Polsce i za granicą;
 • promocja firmy w materiałach reklamowych Izby;
 • nawiązanie kontaktów i integracja z czołowymi firmami Rybnickiego Okręgu Przemysłowego;
 • dostęp ofert współpracy z zagranicznymi firmami;
 • udział w szkoleniach organizowanych przez Izbę;
 • zniżki na usługi oferowane przez Izbę, m.in. w Giełdzie DOM, w szkoleniach;
 • zniżki na usługi niektórych firm współpracujących z Izbą;
 • możliwość udziału w „Spotkaniach przy kawie” ze znanymi przedsiębiorcami i politykami;
 • udział w Gali wręczenia nagrody „Czarny Diament”, „Narcyz”, w Spotkaniu Noworocznym Członków i Przyjaciół Izby i innych imprezach organizowanych przez Izbę;
 • certyfikat przynależności do Izby;
 • stajesz się członkiem silnej instytucji wspierającej działalność gospodarczą działającej na terenie Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Zobacz też