Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Jak zostać członkiem

CZŁONKOSTWO W IZBIE

Członkami Izby mogą być osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą.

Istnieją następujące formy członkostwa:

 • Członek zwyczajny
 • Członek wspierający
 • Członek Honorowy

Członkiem zwyczajnym - może być każda osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i zobowiązująca się do przestrzegania statutu.

Podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złożyć deklarację członkostwa, kopię wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub aktualnego odpisu z rejestru sądowego KRS , oraz zobowiązać się do przestrzegania statutu Izby i terminowego opłacania składek członkowskich.

Prawa i obowiązki członka zwyczajnego

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • czynnego uczestnictwa w działalności Izby,
 • przestrzegać statut i uchwały władz Izby,
 • opłacać składki członkowskie
 • oraz dbać o dobre imię Izby

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Izby,
 • uczestniczenia we wszystkich nieodpłatnych formach działalności Izby,
 • korzystanie z uzasadnionej pomocy w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, oraz prawnej obronie słusznych interesów indywidualnych i grupowych

Członkiem wspierającym - może być każda osoba prawna lub fizyczna , zainteresowana działalnością Izby. Członek wspierający opłaca składkę w zadeklarowanej wysokości i może uczestniczyć w działalności Izby.

Członkiem Honorowym - jest każda osoba fizyczna lub prawna, której Walne Zgromadzenie nadało tytuł „CZŁONKA HONOROWEGO”

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwie. Może wynosić: 50 zł, 100 zł, 200 zł, 300 zł

ZALETY CZŁONKOSTWA W NASZEJ IZBIE:

 • dostęp do aktualnych informacji na temat Unii Europejskiej (Fundusze Strukturalne);
 • dostęp do bieżącej informacji gospodarczej;
 • dostęp do informacji na temat imprez targowych organizowanych w Polsce i za granicą;
 • promocja firmy w materiałach reklamowych Izby;
 • nawiązanie kontaktów i integracja z czołowymi firmami Rybnickiego Okręgu Przemysłowego;
 • dostęp ofert współpracy z zagranicznymi firmami;
 • udział w szkoleniach organizowanych przez Izbę;
 • zniżki na usługi oferowane przez Izbę, m.in. w Giełdzie DOM, w szkoleniach;
 • zniżki na usługi niektórych firm współpracujących z Izbą;
 • możliwość udziału w „Spotkaniach przy kawie” ze znanymi przedsiębiorcami i politykami;
 • udział w Gali wręczenia nagrody „Czarny Diament”, „Narcyz”, w Spotkaniu Noworocznym Członków i Przyjaciół Izby i innych imprezach organizowanych przez Izbę;
 • certyfikat przynależności do Izby;
 • stajesz się członkiem silnej instytucji wspierającej działalność gospodarczą działającej na terenie Rybnickiego Okręgu Przemysłowego;

Dokumenty do pobrania: