Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Jak zostać członkiem

Członkami Izby mogą być osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą.

Członek zwyczajny

Podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien:

  • złożyć deklarację członkostwa i kopię wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub aktualnego odpisu z rejestru sądowego KRS,
  • zobowiązać się do przestrzegania statutu Izby i terminowego opłacania składek członkowskich.

Członek wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Izby. Członek wspierający opłaca składkę w zadeklarowanej wysokości i może uczestniczyć w działalności Izby.

Członek Honorowy

Członkiem Honorowym jest osoba fizyczna lub prawna, której Walne Zgromadzenie nadało tytuł „Członka Honorowego”.

Dokumenty do pobrania