Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Konsultacje parku kulturowego

W imieniu dr. inż. arch. Henryka Mercika, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Strategii i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta oraz Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Urząd Miasta na temat projektu utworzenia w Śródmieściu parku kulturowego. Na spotkaniu zostanie przedstawiona prawna definicja parku kulturowego, zostaną wskazane przykłady funkcjonujących parków w województwie i w kraju, zostanie pokazany planowany obręb i uzasadniony wybór granic obszaru parku kulturowego w Rybniku. Spotkanie będzie dla Państwa okazją do przedstawienia komentarzy na temat tego ważnego dla miasta projektu.

Spotkanie odbędzie się w  w sali wykładowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szafranka 7 w Rybniku. Prosimy o zgłoszenie chęci udziału przez wysłanie wiadomości na adres inwestor@um.rybnik.pl lub telefonicznie pod nr 32 43 92 267. Liczba miejsc jest ograniczona.

O wprowadzeniu parku kulturowego decydują swoimi głosami miejscy radni, czyli przedstawiciele mieszkańców. Po doświadczeniach innych miast władze Rybnika wraz z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków zdecydowały się poprzedzić przygotowanie uchwały o powołaniu parku rozbudowaną kampanią informacyjną oraz spotkaniami studialnymi ze wszystkimi interesariuszami i użytkownikami centrum Rybnika. Przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości oraz ich najemcy są jedną z ważniejszych grup, do których miasto zwraca się z kompleksową informacją, czym jest park kulturowy i jakie zmiany może wprowadzać, aby nikt nie czuł się zaskoczony lub niedoinformowany, lecz by strategicznie zapewnić czas na zgłoszenie uwag oraz wyjaśnianie wątpliwości.

Ponadto, gdy powstanie projekt uchwały (początek 2024 roku), zawierający rekomendacje wynikające z analizy wszystkich głosów społecznych, które pojawią się w 2023 roku, zostanie on przedstawiony szerokiej opinii publicznej w ramach obligatoryjnych konsultacji społecznych (konsultacje treści uchwały). Miejski Konserwator Zabytków zapewnia, że:

Zasady kształtowania ładu przestrzennego zawarte w uchwale będą dla centrum Rybnika niczym dobry garnitur uszyty na miarę. Nie wszystko zostanie wprowadzone od razu, pewne zasady i ograniczenia wprowadzane będą stopniowo, rozłożone na okres kilkuletni.

Park kulturowy jest jedną z pięciu prawnych form ochrony zabytków w Polsce. Wyjątkowość tej formy ochrony polega na tym, że można nią objąć historyczny obszar (a nie tylko pojedynczy obiekt, jak np. w przypadku wpisu danego budynku do rejestru), na którym znajdują się zabytki, zieleń a także cenne kulturowo lub krajobrazowo obiekty współczesne.

Dla ustanowienia parku kulturowego w Rybniku ogromne znaczenie ma średniowieczny, a nawet wcześniejszy rodowód ludzkiego osadnictwa na tym terenie. Dzięki temu miasto jest pod wieloma względami wyjątkowe: historii, układu przestrzennego oraz występowania obok siebie obiektów zabytkowych z różnych epok. Obiektów, które podziwiają na co dzień zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni. Wprowadzenie parku kulturowego umożliwi przywrócenie im całościowego kontekstu i blasku, a zarządzenie ładu przestrzennego i spójnych zasad estetycznych pozwoli na wieloletni, harmonijny rozwój tego obszaru w wielu dziedzinach: gospodarczej, kulturowej i społecznej.