Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Ulga rehabilitacyjna 2023 — co można odliczyć i w jakich limitach?


W zeznaniu rocznym za rok 2022 możemy odliczyć różne ulgi. Jedną z nich jest ulga rehabilitacyjna. Skorzystać z odliczenia ulgi rehabilitacyjnej mogą osoby niepełnosprawne, osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, które ponoszą wydatki na rehabilitację lub wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

O tym czy można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej decyduje posiadanie jednego z niżej wymienionych dokumentów:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach;
 • decyzja, która przyznaje rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną; albo
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów; lub
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów, które obowiązywały do 31 sierpnia 1997 r.

Osoba niepełnosprawna będąca na utrzymaniu podatnika to: współmałżonek, dziecko własne, dziecko przysposobione, dziecko obce przyjęte na wychowanie, pasierb, rodzic, rodzic współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć lub synowa. Należy pamiętać, że roczne dochody tych osób nie mogą przekroczyć w roku 2022 kwoty 16 061,28 .


Wydatki możliwe do odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej dzielą się na dwie grupy:

 • nielimitowane — odliczenie nie jest ograniczone,
 • limitowane — odliczenie jest limitowane „górną” lub „dolną” kwotą odliczenia.

Do wydatków nielimitowanych zaliczyć można między innymi: adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności, przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo­‑leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno­‑opiekuńczym, odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo­‑rehabilitacyjne, opłacenie tłumacza języka migowego, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia oraz inne wymienione szczegółowo w ustawie.

Do wydatków limitowanych zaliczyć można:

 • zakup leków, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości różnicy pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 ;
 • zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów, wkładów anatomicznych — maksymalna kwota odliczenia wynosi 2 280 ;
 • opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa — maksymalna kwota odliczenia wynosi 2 280 ;
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym — maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2 280 ;
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia — maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2 280 .

Ulgę rehabilitacyjną odlicza się od dochodu w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych lub od przychodu w przypadku opodatkowania ryczałtem składając zeznanie PIT‑37, PIT‑36 lub PIT‑28 wraz z załącznikiem PIT/O.