Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Walne Zgromadzenie Członków Izby 24 maja 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego na swoim posiedzeniu w dniu , zgodnie z § 26 ust. 4 Statutu Izby, podjął uchwałę nr 04/04/22 o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Izby na dzień

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu w sali wykładowej (parter) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku (przy ul. Ks. J. Szafranka 7). Początek obrad o . Zgodnie z § 26 ust. 6 Statutu Izby, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu o godz. niezależnie od liczby Członków.

Prosimy o wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby lub przekazanie, zgodnie z § 17 Statutu Izby, stosownego pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej firmę i delegowanie jej na obrady WZCzł. Jednocześnie informujemy, że w siedzibie Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego (Rybnik, Rynek 12) można zapoznać się z:

  • protokołem ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia Członków Izby;
  • bilansem za rok 2021 i rachunkiem zysków i strat za rok 2021;
  • Sprawozdaniem z Działalności Zarządu za rok 2021.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia , telefonicznie pod nr tel. 32 42 211 68 lub pocztą elektroniczną pod adresem biuro@izbaph.rybnik.pl.

Galeria

IPHROP / Grzegorz Szymaszek