Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Sukcesja w firmach rodzinnych — wsparcie przejścia między generacjami

W imieniu firmy Nova Praxis zapraszamy do zapoznania się z tematem sukcesji w firmach rodzinnych. Zapraszamy do obejrzenia filmu „Sukcesja w firmach rodzinnych — oferta dla przedsiębiorców” i zachęcamy do przeczytania poniższego opracowania.


O projekcie sukcesji

Sukcesja jest naturalnym i koniecznym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć każda firma rodzinna. Przekazanie władzy, majątku, wiedzy oraz odpowiedzialności kolejnemu pokoleniu nie jest jednak łatwe, zarówno dla twórcy biznesu jak i jego następcy. Najlepszym sposobem na eliminację barier i problemów jest odpowiednie zaplanowanie tego procesu. Kolejne kroki, wprowadzą nowe pokolenie w świat biznesu oraz pomogą określić zasady i wartości, jakimi musi kierować się następca a przede wszystkim, wykreują umiejętności i kompetencje niezbędne do zarządzania firmą. Ważnym elementem jest wypracowanie wspólnej wizji na dalsze losy przedsiębiorstwa oraz zbudowanie zaufania nestora, które pozwoli na przekazanie władzy i umożliwienie podejmowania autonomicznych decyzji przez sukcesora.

Projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych — wsparcie przejścia między generacjami” pozwala na opracowanie indywidualnej i dopasowanej do potrzeb klienta strategii sukcesji. Projekt podzielony jest na 4 etapy, których celem jest przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa, rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań nestora jak i sukcesora. W projekcie oferowane jest wsparcie doradców z zakresu prawnego, organizacyjno, finansowego oraz mediacyjnego.

Projekt jest dofinansowany w 90% z funduszy UE. Środki przeznaczone są na:

  • Wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie,
  • Zaprojektowanie sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym,
  • Pomoc w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych i personalnych,
  • Pomoc w rozpoczęciu procesu wdrożenia sukcesji w organizacji.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój. Informacje na temat tego programu są dostępne na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sukcesja-w-firmach-rodzinnych.

Dla kogo projekt jest przeznaczony?

Projekt jest przeznaczony dla firm rodzinnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie jest przeznaczone dla przedsiębiorstwa, które jest prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie. Przedsiębiorstwo musi spełniać taki warunek, że Nestor rodziny posiada udziały większościowe. Przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione. Przedsiębiorstwo musi być gotowe do poniesienia wkładu własnego oraz zdolne do otrzymania pomocy „de minimis”. Projekt dotyczy makroregionu obejmującego województwa: śląskie, opolskie i łódzkie. Możliwy jest również udział beneficjentów z innych regionów.

Diagnoza

Pierwszym etapem projektu jest przeprowadzenie diagnozy firmy pod kątem potrzeb doradztwa. Pod okiem naszego eksperta wykonywana jest analiza trzech kluczowych elementów: analiza struktury organizacyjnej firmy, analiza potrzeb i analiza finansowa.

Doradztwo sukcesyjne

To główny etap realizacji doradztwa dla firmy. Na tym etapie eksperci skupiają się na dogłębnej analizie firmy w danym obszarze i proponują rozwiązania odpowiednie dla danej organizacji. W ramach doradztwa realizowane jest: wsparcie prawne, finansowe, organizacyjno-zarządcze oraz wsparcie mediatora.

Wdrożenie

Głównym celem tego zadania jest zaakceptowanie planu zmiany w postaci strategii sukcesji. Strategia zawiera ramowy plan działania wdrożenia sukcesji w firmie. Akceptacja planu oznacza przyjęcie przez zarząd firmy oraz Nestora i Sukcesora opracowanej strategii.

Monitoring postępów

Ostatnim elementem projektu jest monitoring postępów wdrażania strategii. W ramach tego zadania weryfikacji podlegają założenia opracowane w strategii sukcesji firmy. Analiza obejmie każdy obszar, poziom i jakość jego realizacji oraz potwierdzenie wykonania.

O firmie

Nasza oferta obejmuje usługi doradcze zgrupowane w 3 głównych kategoriach:

  • usługi związane z zarządzaniem procesami biznesowymi i ich optymalizację,
  • usługi poprawiające ład organizacyjny firm oraz standardy wewnętrznego funkcjonowania,
  • usługi ukierunkowane na wsparcie firm w rozwoju prowadzonego biznesu.

Pomimo, iż nie ma dwóch takich samych firm i projektów, nasza oferta doradcza opiera się na wypracowanym katalogu standardowych usług. Wszystko po to, by jakość realizacji usługi była w takim standardzie, jakiego oczekuje się od produktów seryjnych.

Dane kontaktowe

Nova Praxis sp. z o.o.
Plac Szczepański 3/48
31-011 Kraków

www.novapraxis.pl
sukcesja.novapraxis.pl
sukcesja@novapraxis.pl
+48 12 200 29 71