Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Fundusze unijne na 2021 rok dla województwa śląskiego

3.2 Innowacje w MŚP (wsparcie dla branży hotelarskiej i gastronomicznej)

Dotacja ma na celu wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw, prowadzących działalność w branży hotelarskiej i gastronomicznej w zakresie wsparcia w utrzymywaniu lub podwyższeniu ich konkurencyjności.

Na co?

 • Inwestycje przyczyniające się do rozbudowy posiadanych aktywów niezbędnych do utrzymania działalności, mikroinwestycje przyczyniające się do rozszerzenia oferowanych usług/wprowadzenia kompleksowych, proekologicznych produktów/usług.
 • Ponadto, przewiduje się możliwość dofinansowania kosztów pośrednich związanych z realizowaną inwestycją (np. koszty mediów, najem, dzierżawa, leasing, reklama i promocja, wynagrodzenia, koszt utrzymania biura, paliwo, ubezpieczenia, koszt magazynowania).

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży turystycznej, zgodną z kodami PKD dla przedsiębiorstw turystycznych:

 • 49.39.Z — pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany — obsługa wyciągów narciarskich;
 • 55.10.Z — hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z — obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 55.30.Z — pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • 56.10.A — restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B — ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.21.Z — przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 56.29.Z — pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z — przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 77.21.Z — wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A — działalność agentów turystycznych;
 • 79.11.B — działalność pośredników turystycznych;
 • 79.12.Z — działalność organizatorów turystyki;
 • 79.90.A — działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B — działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C — pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z — działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Wysokość dofinansowania?

Do 85%, maksymalnie 500 000 PLN.

Kiedy składać wnioski?

Od 30 kwietnia do 18 maja 2021 r.

Więcej informacji na temat konkursu: https://eurolider.pl/dotacje/3-2-innowacje-w-msp/.

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Celem dotacji jest wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności woj. śląskiego poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w rzeczy badawczo­‑rozwojowe, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej, która służyć będzie tworzeniu innowacyjnych produktów i usług, które wpisywać się będą w inteligentną specjalizację Województwa Śląskiego — medycynę!

Na co?

 • Tworzenie nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo­‑rozwojowej;
 • Badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Województwa Śląskiego,
 • spółki celowe/spin­‑off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
 • konsorcja przedsiębiorstw i uczelni,
 • konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych,
 • konsorcja przedsiębiorstw.

Wysokość dofinansowania?

Do 80%.

Kiedy składać wnioski?

Od 29 kwietnia do 8 czerwca 2021 r.

Więcej informacji na temat konkursu: https://eurolider.pl/dotacje/1-2-badania-rozwoj-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach/.

2.4.1 Przemysł 4.0

Grant przeznaczony jest na realizację projektów, których głównym założeniem jest wdrożenie kompleksowej transformacji swojej działalności w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez opracowanie oraz wprowadzenie tzw. „mapy drogowej” w wybranych obszarach działalności w zakresie cyfryzacji, robotyzacji lub automatyzacji.

Na co?

 • Zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji.
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know­‑how oraz innych praw własności intelektualnej.
 • Usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej.
 • Usługi doradcze związane z wdrożeniem opracowanej mapy drogowej.

Wysokość dofinansowania?

Do 85%, maksymalnie 800 000 PLN.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność produkcyjną.

Kiedy składać wnioski?

Od 28 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji na temat konkursu: https://eurolider.pl/dotacje/parp-dotacje-przemysl-4-0/.

1.1.1 Projekty badawczo­‑rozwojowe („Szybka Ścieżka”)

Projekty B+R „Szybka Ścieżka” są jednymi z największych programów organizowanych przez NCBR. Głównym celem konkursu jest wspieranie mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw w wypracowywaniu innowacyjnych rozwiązań. Obejmuje on projekty badawcze (badania przemysłowe i prace rozwojowe) lub tylko prace rozwojowe koncentrujące się wyłącznie na rozwoju produktu/innowacjach procesowych.

Na co?

 • Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Projekty mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
 • Konsorcja przedsiębiorstw (składające się maksymalnie z 3 podmiotów).
 • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się maksymalnie z 3 podmiotów — co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej; liderem jest zawsze przedsiębiorstwo).

Kiedy składać wnioski?

Od 22 marca do 4 maja 2021 r.

Więcej informacji na temat konkursu: https://eurolider.pl/dotacje/ncbir-szybka-sciezka/.


Zainteresowany? Zadzwoń do naszego doradcy, kompleksowo pomagamy w pozyskaniu dofinansowania, telefon: 884 208 000.