Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Projekty wsparcia lokalnej gospodarki Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku pozyskał 21 milionów złotych na realizację w 2021 roku aż 6 projektów z zakresu aktywizacji zawodowej.

Jednym z realizowanych projektów jest „Kierunek Outplacement — wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy”. Pracodawcy w ramach projektu mogą ubiegać się o organizację staży oraz prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych, zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika.

Wojewódzki Program Regionalny to kolejny innowacyjny projekt, w którym wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne, które utraciły pracę w okresie pandemii wywołanej wirusem SARS‑COV‑2. Środki finansowe zostaną przeznaczone na doposażenie stanowiska pracy oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach pozostałych projektów realizowane będą takie formy wsparcia jak: staże, prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, doposażenia stanowiska pracy, dofinansowania do wynagrodzeń osób powyżej 50 roku życia.

Szczegółowe informacje