Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Szkolenie: „Umowy handlowe w praktyce”

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Umowy handlowe w praktyce”. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu redagowania umów i ich oceny pod kątem interesów reprezentowanego podmiotu.

Szkolenie odbędzie się godz. od do w Sali konferencyjnej Izby, a poprowadzi je Pan Kamil Hałys z Kancelarii Radcy Prawnego w Jastrzębiu­‑Zdroju.

Cena szkolenia wynosi 150  + VAT (10 % rabatu dla Członków Izby). Zgłoszenia i płatność należy przesłać do — pobierz formularz zgłoszenia. Opłatę można uregulować przelewem na konto:

BGŻ BNP Paribas S.A.
87 2030 0045 1110 0000 0330 0710

Zgłoszenia można dokonać za pomocą:

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. +48 32 42 211 68 codziennie w godz. .

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Program szkolenia

 1. Forma umowy i czynności prawnych związanych z umową.
  • Kiedy powinno się zachować formę pisemną, a kiedy nie jest wymagana?
  • W jakiej formie powinno się dokonywać zmian w umowach, odstępować od nich, wypowiadać je bądź rozwiązywać?
  • Jakie są skutki niedochowania formy umowy i czynności prawnych związanych z umową?
 2. Sposób oznaczania stron umowy:
  • w jaki sposób określić, kto jest stroną umowy (spółka handlowa, spółka cywilna, osoby fizyczne);
  • w jaki sposób ustalić osoby uprawnione do reprezentacji (członków zarządu, wspólników, pełnomocników, prokurentów);
  • jakie są skutki nieprawidłowego określenia strony w umowie lub zawarcia umowy z osobą nieuprawnioną do reprezentowania drugiej strony;
  • podstawowe informacje o sposobie sprawdzania wiarygodności i tożsamości naszego kontrahenta;
  • dodatkowe obowiązki nakładane na każdego przedsiębiorcę przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 3. Struktura i treść umowy.
  • Co każda umowa:
   • musi zawierać;
   • nie musi, ale powinna zawierać (z punktu widzenia praktyki orzeczniczej sądów oraz poglądów doktryny).
  • Jakich sformułowań używać przy sporządzaniu umowy.
  • Podstawowe zasady wykładni umów (tj. sposobu interpretowania ich treści) — na tle praktyki orzeczniczej sądów.
  • Najważniejsze i najczęściej spotykane wątpliwości co do treści umów:
   • różnice pomiędzy umową o dzieło a umową o zlecenia;
   • różnice pomiędzy umową o dzieło a umową o roboty budowlane;
   • różnice pomiędzy umową przewozową a umową o spedycji;
   • różnice między zaliczką a zadatkiem;
   • kara umowna — kiedy i dla kogo korzystna, jak ją prawidłowo ująć w umowie.
  • Jak ograniczyć lub rozszerzyć odpowiedzialność w każdej umowie.
 4. Rozwiązanie i odstąpienie — czy to to samo?
  • Jakie skutki niesie za sobą rozwiązanie umowy, a jakie wypowiedzenie.
  • Kiedy umowę można, a kiedy nie można rozwiązać poprzez jej wypowiedzenie.
  • Kiedy od umowy można, a kiedy nie można odstąpić.
 5. Umowa z kontrahentem zagranicznym — podstawowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę.
 6. Niewykonanie umowy — ogólne uwagi o:
  • zasadach ogólnych odpowiedzialności za niewykonane umowy;
  • zasadach szczególnej odpowiedzialności za niewykonanie umowy;
  • sposobach zabezpieczenia się przed nienależytym wykonaniem umowy.
 7. Czym są i jakie skutki niosą ze sobą wzorce umów (tj. regulaminy, ogólne warunki umów itp.).