Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Dotacje unijne w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP wspierające innowacyjność firm

Na wsparcie ze środków unijnych mogą liczyć autorzy projektów wprowadzających w firmach innowacyjne rozwiązania. Dofinansowanie wyniesie co najmniej 500 tys. .

Celem poddziałania jest poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji polegających na utworzeniu lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź polegających na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Na wyższą ocenę wniosku, co wiąże się z większym prawdopodobieństwem uzyskania dotacji mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy będą tworzyć nowe miejsca pracy i mają takie certyfikaty, patenty i prawa własności, jak certyfikat ISO, EMAS albo patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Wysoko punktowane będą projekty zakładające inwestycje w powiatach o stopie bezrobocia przekraczającej 12 %.

Na co można otrzymać dotację?

Dotacja przysługuje na pokrycie tylko kosztów kwalifikowanych czyli możliwych do sfinansowania zgodnie z przepisami. Wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą w ramach poddziałania 2.2.1 stanowi:

 1. cena nabycia gruntów do wysokości 10 % całkowitych wydatków projektu inwestycyjnego kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 2. cena nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:
  • budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem budynków i budowli a celami projektu),
  • maszyn i urządzeń,
  • narzędzi, przyrządów i aparatury,
  • wyposażenia technicznego dla prac biurowych,
  • infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją (urządzenie albo modernizację drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych);
 3. cena nabycia używanych środków trwałych;
 4. cena nabycia aktywów niematerialnych i prawnych wraz z kosztem ich instalacji;
 5. koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych;
 6. cena nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem;
 7. raty leasingowe w trakcie realizacji projektu, przy czym umowa leasingu gruntów, budynków i budowli musi trwać co najmniej przez okres 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia przedsięwzięcia inwestycyjnego, tj. od dnia zakończenia realizacji projektu wskazanego w umowie o dofinansowanie.

Poziom wsparcia przy inwestycjach realizowanych w województwie śląskim

Zgodnie z nowymi zasadami pomocy regionalnej, które będą obowiązywać od początku 2007 r. do końca 2013 r., dofinansowanie nie będzie mogło przekroczyć:

 • dla mikro‑ i małych przedsiębiorców: 60 % wydatków kwalifikowanych,
 • dla średnich przedsiębiorców: 50 % wydatków kwalifikowanych.

Z grupy beneficjentów wykluczono prowadzących działalność w zakresie:

 • produkcji wymienionych w załączniku I do traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
 • wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne,
 • górnictwa węgla,
 • rybołówstwa,
 • hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych,
 • budownictwa okrętowego,
 • transportu,
 • produkcji lub obrotu bronią.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty znajdują się stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.