Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Dotacja z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą mogą otrzymać ze środków Funduszu Pracy jednorazową dotację. Uzyskanie takiej pomocy wymaga jednak spełnienia szeregu warunków, a i to nie gwarantuje przyznania środków. Pomoc przyznawana jest na podstawie art. 46 ustawy z  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.).

Wysokość dotacji

Wielkość pomocy określona w umowie nie może być wyższa niż 5‑krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia (tzn. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, które obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim).

Wniosek o przyznanie dotacji

Wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej należy złożyć w Urzędzie Pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania). Trzeba w nim określić kwotę wnioskowanej pomocy oraz rodzaj działalności gospodarczej, którą wnioskodawca zamierza podjąć. Niezbędna jest również kalkulacja kosztów związanych z rozpoczęciem działalności, źródła ich finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz podjęcia działalności (pozyskanie lokalu, uzyskanie niezbędnych zezwoleń, itp.). Ponadto należy przedstawić specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanej dotacji oraz zaproponować formę zabezpieczenia zwrotu refundacji (weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancję bankową, zastaw na prawach lub rzeczach, blokadę rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika).

Do wniosku należy dołączyć szereg oświadczeń, m.in. o tym, czy przedsiębiorca korzystał w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioskodawca musi zapewnić, że spełnia warunki określone w rozporządzeniu do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto osoba zainteresowana dotacją powinna oświadczyć, że nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i że nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności. Musi również oświadczyć, że nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Warunki uzyskania pomocy

Aby Urząd Pracy uwzględnił wniosek bezrobotny musi spełnić ww. warunki oraz w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie mógł odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia. Ponadto wniosek musi być kompletny i prawidłowo sporządzony.

Umowa z Urzędem Pracy

Jeżeli bezrobotnemu przyznano dotację, Urząd Pracy powiadomi go o tym w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Następnie podpisywana jest umowa zawierająca zobowiązanie bezrobotnego do udokumentowania i rozliczenia, w określonym w umowie terminie, wydatków środków otrzymanych przez wnioskodawcę zgodnie z przeznaczeniem.