Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Legalizacja dokumentów

Oferujemy dokonanie czynności legalizacyjnych

Działalność legalizacyjna dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z , z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

Rodzaje legalizowanych i wystawianych przez Izbę dokumentów

 • Różne dokumenty handlowe: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.
 • Dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem.
 • Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
 • Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
 • Kopie i kserokopie dokumentów poświadczane za zgodność okazanymi oryginałami.
 • Poświadczanie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
 • Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty?

Przedsiębiorca występujący o legalizację dokumentów składa dokumenty podstawowe dotyczące jego firmy i dokumenty do legalizacji.

Dokumenty podstawowe

 • Dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
 • Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.

Dokumenty do legalizacji

Dokumenty do legalizacji powinny być przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, która pozostaje w Dziale Legalizacji KIG. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Przy składaniu dokumentów do legalizacji należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek.

Działalność legalizacyjna jest prowadzona w imieniu

Krajowej Izby Gospodarczej Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, Dział Legalizacji

ul. Trębacka 4, 00‑074 Warszawa
tel.: +48 22 630 97 13, 630 96 31, 630 97 67
fax: +48 22 826 82 31
e‑mail: legalizacja@kig.pl
kig.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie 00‑074, ul. Trębacka 4, tel.: 22 63 09 600, e‑mail: kig@kig.pl.
 2. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres e‑mail: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania czynności legalizacji dokumentów handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w szczególności Ustawy o izbach gospodarczych, Unijnego Kodeksu Celnego i Przepisów wykonawczych do Unijnego Kodeksu Celnego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Ministerstwo Finansów, Urzędy Celno­‑Skarbowe, CBA, CBŚ, Prokurator Generalny, Policja oraz podmioty przetwarzające na zlecenie Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia czynności legalizacyjnych oraz okres niezbędny w procesie weryfikacji zalegalizowanych dokumentów oraz ewentualnych przyszłych roszczeń wspólnych oraz roszczeń osób trzecich.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z wymogiem uzyskania legalizacji dokumentu handlowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w razie niepodania danych osobowych czynność legalizacji dokumentu handlowego nie zostanie wykonana.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Do pobrania